LT  EN 
 
Pradžia Projektai Tarptautiniai mokymai jaunimui apie žmogaus teisių ugdymą
Naujienos
Straipsniai
Paslaugos
Nauda
Patarimai
Projektai
Užsakyti
Nuorodos
Įdomu
D.U.K.
Parama
Žalias My Tutor
Nori tapti mūsų komandos nariu?
 
Tarptautiniai mokymai jaunimui apie žmogaus teisių ugdymą
  Žmogaus teisės – universalios teisės, priklausančios be išimties ir vienodai kiekvienam žmogui. Apie jas diskutuoja lietuviška ir užsienio spauda, aktyviai veikia įvairios žmogaus teisių gynimo organizacijos, rašomi moksliniai darbai ir visame pasaulyje pasirašomos ir ratifikuojamos įvairios žmogaus teisių deklaracijos ir chartijos. Tačiau ką pagalvojame, kai išgirstame žodžius „žmogaus teisės“? Kiek ši sąvoka yra artima ar tolima šiuolaikiniam jaunimui? Kiek mes žinome apie savo, apie visų žmonių teises? Kas yra Visuotinė žmogaus teisių deklaracija, pasirašyta 1948 m. gruodžio 10 dieną?
 
Su tokiais klausimais ir vidiniais pamąstymais jaunimo organizacijų atstovai iš 7 šalių susirinko į Viešosios įstaigos „My Tutor“ (Lietuva) ir „Youth Generation“ (Moldova) organizuojamus mokymus žmogaus teisių ugdymo tema – „Pasitelk mokymąsi – pažink savo teises“ (“Empowering the Learning – Discovering the Rights”). Mokymų kursai vyko 2010 m. liepos 18-25 d. Košnitoje, Moldovos Respublikoje. Organizuotuose mokymuose dalyvavo kultūriškai labai įvairių ir žmogaus teisių suvokimo prasme skirtingų šalių atstovai iš Azerbaidžano, Armėnijos, Gruzijos, Moldovos, Prancūzijos, Lenkijos ir Lietuvos nevyriausybinių organizacijų. Iš viso projekte dalyvavo 30dalyvių. Šis projektas – tai minėtų šalių nevyriausybinių organizacijų sėkmingo tęstinio bendradarbiavimo rezultatas. 
 
Žmogaus teisių ugdymas– tai švietimas apie žmogaus teises, bet tuo pačiu ir dėl žmogaus teisių. Mokymų apie žmogaus teisių ugdymą tikslas formuoti jaunų žmonių supratimą apie žmogaus teises, o taip pat ir padėti jiems pajusti, kad jos visos yra vienodai svarbios ir turi būti gerbiamos bei ginamos.  
 
Mokymų dalyviai visų pirma buvo supažindinti su žmogaus teisių istorija, pagrindiniais žmogaus teisių dokumentais, organizacijomis, dirbančiomis žmogaus teisių srityje bei institucijomis, kurios gali turėti įtakos žmogaus teisių vystymesi. Kadangi mokymai buvo paremti neformalaus ugdymo metodais, ši teorinė dalis nebuvo pateikiama nuobodžiu ir „sausu“ būdu. Mokymų organizatoriai pasirinko interaktyvius ir įdomius šios informacijos pateikimo būdus: su pagrindinėmis žmogaus teisių istorijos datomis, kurios siekia net 6 amžių prieš mūsų erą, mokymų dalyviai susipažino dirbdami grupelėse, stengdamiesi kaip dėlionę sudėlioti ir susieti tam tikras datas su įvykiais, kurie stipriai pakeitė žmogaus teisių istoriją. Išnagrinėję informaciją apie svarbiausias tarptautines organizacijas, susijusias su žmogaus teisių apsauga, mokymų dalyviai vieni kitiems pristatė jų veiklą, pateikė savo nuomonę ir vertinimus. „Niekada negalvojau, kad mokytis žmogaus teisių teorijos gali būti taip įdomu ir linksma.“, - sakė mokymų dalyvė Ieva iš Lietuvos. „Interaktyvūs ir neformalūs mokymo metodai – patys geriausi“, - antrino dalyvė Lilit iš Armėnijos. Pažinti žmogaus teisių istoriją ir susijusias organizacijas jaunuoliams buvo labai įdomu, dažnai kildavo įvairios diskusijos.
 
Daug gerų emocijų dalyviams sukėlė simuliacinis žaidimas, kai dalyviai turėjo įsijausti į pačių svarbiausių pasaulyje žmonių, dirbančių žmogaus teisių srityje vaidmenis, tačiau stengtis pristatyti svarbią informaciją apie žmogaus teises mažų vaikų auditorijai. Tokiu būdu jaunuoliai turėjo rasti išradingų būdų, kaip pristatyti labai sudėtingas temas kuo paprasčiau ir aiškiau.
 
Kitą dieną mokymų dalyviai aktyviai kibo į žmogaus teisių realijų nagrinėjimą ir pažinimą. Dalyviai kasdienėje spaudoje ir žurnaluose stengėsi surasti temų ir paslėptų istorijų, kurios sietųsi su žmogaus teisėmis – jų pažeidimais ar apsauga. Šias istorijas jie lygino su situacijomis savo šalyje, diskutavo, kokios to priežastys ir, kokie veiksmai galėtų būti padaryti, kad žmogaus teisės nebūtų pažeidžiamos arba, kad jos būtų efektyviau ginamos.
 
Susipažinę su teorine žmogaus teisių dalimi, mokymų kursų dalyviai perėjo prie žmogaus teisių ugdymo ir žmogaus teisių ugdytojo įgūdžių lavinimo. Viso to jiems prireiks skatinant kitus jų šalių ir bendruomenių narius pažinti, naudotis ir ginti žmogaus teises. Dalyviai lavino savo, kaip žmogaus teisių ugdytojo, įgūdžius pasitelkdami protų šturmo, diskusijų, klausymosi ir kalbėjimo pratimų, stebėjimo ir simuliacijų metodus. Tačiau bene įdomiausias visiems dalyviams buvo interaktyvus komunikacijos ir pristatymo įgūdžių lavinimo metodas. Šis metodas paremtas savianalize ir mokymusi iš savo klaidų. Pristatinėdami pranešimus žmogaus teisių tema dalyviai buvo filmuojami ir bendrai aptariamas kiekvienas pristatymas – stipriosios ir silpnosios komunikacijos pusės, akcentuojamos pozityvios pristatymo pusės ir analizuojamos tos pristatymo dalys, kurias dalyviams reiktų patobulinti. Pasak Chingiz, dalyvio iš Azerbaidžano, “interaktyvus mokymasis iš savo klaidų labai praverčia. Net nepagalvojau, kad stovėjimo pozicija ar tai, kur laikau savo rankas pristatinėdamas temą, gali turėti įtakos pranešimo sėkmei“. Jam pritarė ir kiti bendraminčiai.
 
Projekte didelė reikšmė buvo skiriama su žmogaus teisėmis susijusiems įvykiams Europoje. Pažintinės išvykos į Kišiniovą metu buvo aplankytas Amnesty International organizacijos padalinys Moldovoje. Čia projekto dalyviai buvo šiltai priimti tarptautinės organizacijos darbuotojų ir vaizdžiai susipažindinti su jų vykdoma veikla, susijusia su žmogaus teisių ugdymų bei gynimu. Amnesty International atstovams jaunuoliai uždavė daug jiems rūpimų klausimų ir gavo tikslius atsakymus. Projekto dalyviai taip pat prisidėjo prie Amnesty International vykdomų projektų pasirašant kai kurias peticijas aktualiais žmogaus teisių gynimo Moldovoje klausimais.
 
Po kiekvienos įdomios ir turtingos mokymų dienos tarptautinis jaunimas aktyviai tęsdavo neformalų bendravimą: tarpkultūrinėje naktyje buvo pristatomos visos skirtingos projekte dalyvaujančios šalys su savo tradicijomis, kulinarija, dainomis ir žaidimais. Organizuotoje filmų naktyje žmogaus teisių pažeidimo ir gynimo tematika taip pat susirinko pilna „kino salė“. Organizacijų mugėje dalyviai supažindino vieni kitus su savo atstovaujamomis organizacijomis, jų veiklomis bei vykdomomis iniciatyvomis, pasidalino bendromis idėjomis dėl ateities bendradarbiavimo ir naujų projektų.
 
Ir paskutinės savaitę trukusių tarptautinių jaunimo mokymų apie žmogaus teisių ugdymą dienos dalyviams prabėgo naudingai – jie buvo išsamiai supažindinti su programos „Veiklus jaunimas“ veiklomis, aprėpiamomis sritimis bei plačiomis aktyvių jaunų žmonių galimybėmis. Jaunuoliai, dirbdami grupelėse naudojant atviros erdvės metodą, praktiškai vystė galimų tolimesnių bendrų projektų idėjas, tikslus ir vizijas. Labai tikėtina, kad ir po šių mokymų kursų seks dar daugiau naudingų iniciatyvių projektų, paremtų skirtingų šalių bendradarbiavimu, panašiomis idėjomis ir švietėjiška veikla.
 
Be ateityje galimų naujų projektų ir iniciatyvų užuomazgų sukūrimo, šie mokymai buvo ypač svarbūs tolimesniam žmogaus teisių vystimuisi, nes žmogaus teisių tematika buvo analizuojama jaunų, aktyvių žmonių būryje. Būtent jaunimas, kuris nuolat ugdo savo gebėjimus, plečia akiratį ir kaupia žinias, ateityje padės pagrindus atsakingai, savo ir kitų pilietines, politines, socialines kultūrines ir ekonomines teises žinančių, gerbiančių ir ginančių aktyvių žmonių visuomenei.
 
Šis projektas buvo iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Mokslo ir kultūros generalinio direktorato kuruojamos programos "Veiklus jaunimas". Projektą vykdantiviešoji įstaiga „My Tutor“ yra pelno nesiekianti bakalauro ir magistro darbų rašymo konsultacijų bei projektų, susijusių su ugdymu ir neformaliuoju švietimu, organizacija. Jos veikla siekiama geresnės kokybės Lietuvos aukštajame moksle, švietimo sistemoje, mokymosi visą gyvenimą skatinimo ir aktyvesnio visuomenės įsitraukimo į svarbių jai klausimų sprendimą. 
 
Šis projektas finansuojamas remiant  Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.